Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực:


Câu 11621 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...