Hai lực đồng quy (( overrightarrow(F))_(1)) và (( overrightarrow(F))_(2)) hợp với nhau một góc alpha , hợp lực của hai lực này có độ lớn là:


Câu 11624 Nhận biết

Hai lực đồng quy ${{\overrightarrow{F}}_{1}}$ và ${{\overrightarrow{F}}_{2}}$ hợp với nhau một góc $\alpha $, hợp lực của hai lực này có độ lớn là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...