Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:


Câu 1167 Nhận biết

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...