Cho 11,2 gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là


Câu 11718 Vận dụng

Cho 11,2 gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) $\overset{0}{\mathop{F\text{e}}}\,\,\,\to \,\,\overset{+2}{\mathop{F\text{e}}}\,\,\,+2\text{e}$

     0,2    →      0,4

+) Bảo toàn e: ne nhận = ne cho

+) $2\overset{+1}{\mathop{H}}\,\,\,+\,\,2\text{e}\,\,\to \,\,{{H}_{2}}$

             0,4 → 0,2

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.