Chọn câu đúng trong các phát biểu sau


Câu 1174 Thông hiểu

Chọn câu đúng trong các phát biểu sau


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Xem lời giải

...