Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?


Câu 11749 Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...