Ba lực ( overrightarrow ((F_1)) , overrightarrow ((F_2)) , overrightarrow ((F_3)) )  tác dụng lên cùng một vật rắn giữ cho vật cân bằng. Vật tiếp tục cân bằng nếu


Câu 11753 Thông hiểu

Ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} ,\overrightarrow {{F_3}} \)  tác dụng lên cùng một vật rắn giữ cho vật cân bằng. Vật tiếp tục cân bằng nếu


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

 Vận dụng lí thuyết về tác dụng của một lực lên vật rắn và sự cân bằng của vật rắn (c2)

Xem lời giải

...