Vật rắn có khối lượng 5kg được treo cân bằng trên mặt phẳng thẳng đứng bằng một sợi dây như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, lấy (g = 9,8m/(s^2) ), góc (alpha  = (20^0) ). Phản lực N của mặt phẳng thẳng đứng có giá trị là:


Câu 11850 Vận dụng

Vật rắn có khối lượng 5kg được treo cân bằng trên mặt phẳng thẳng đứng bằng một sợi dây như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, lấy \(g = 9,8m/{s^2}\), góc \(\alpha  = {20^0}\). Phản lực N của mặt phẳng thẳng đứng có giá trị là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên vật

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn

+ Chọn hệ trục tọa độ, chiếu theo các phương

Xem lời giải

...