Một chiếc thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết (alpha  = (60^0) ), lực căng của dây (T = 100N ). Lực do gió và nước tác dụng lên thuyền có giá trị:


Câu 11853 Vận dụng

Một chiếc thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết \(\alpha  = {60^0}\), lực căng của dây \(T = 100N\). Lực do gió và nước tác dụng lên thuyền có giá trị:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên thuyền

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn

Xem lời giải

...