Momen của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho?


Câu 11859 Nhận biết

Momen của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...