Momen lực có đơn vị là:


Câu 11863 Thông hiểu

Momen lực có đơn vị là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính momen của lực: \(M = F{\rm{d}}\)

Xem lời giải

...