Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?


Câu 11867 Thông hiểu

Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...