Nhận xét nào sau đây là đúng. Quy tắc mômen lực: 


Câu 11869 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây là đúng. Quy tắc mômen lực: 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...