Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 1187 Thông hiểu

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...