Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét ?


Câu 11874 Vận dụng

Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính momen của lực: \(M = Fd\)

Xem lời giải

...