Thanh kim loại có chiều dài (l ), khối lượng m đặt trên bàn nhô ra một đoạn bằng ((1)(4) )chiều dài thanh. Tác dụng lực có độ lớn 40N hướng xuống thì đầu kia của thanh kim loại bắt đầu nhô lên, lấy (g = 10m/(s^2) ). Khối lượng của thanh kim loại là:


Câu 11878 Vận dụng

Thanh kim loại có chiều dài \(l\), khối lượng m đặt trên bàn nhô ra một đoạn bằng \(\frac{1}{4}\)chiều dài thanh. Tác dụng lực có độ lớn 40N hướng xuống thì đầu kia của thanh kim loại bắt đầu nhô lên, lấy \(g = 10m/{s^2}\). Khối lượng của thanh kim loại là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính momen của lực: \(M = F{\rm{d}}\)

+ Vận dụng quy tắc momen: \({M_1} + {M_2} + ... = 0\)

Xem lời giải

...