Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:


Câu 1189 Nhận biết

Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng dễ bị thay đổi bởi ảnh hưởng của môi trường.

Xem lời giải

...