Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là?


Câu 119 Nhận biết

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết đồng phân este

Xem lời giải

...