Este nào sau đây thuộc loại este đa chức:


Câu 120 Nhận biết

Este nào sau đây thuộc loại este đa chức:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...