Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST


Câu 1205 Nhận biết

Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...