Chọn câu đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể:


Câu 12050 Thông hiểu

Chọn câu đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...