Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:


Câu 12053 Thông hiểu

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...