Hai lực cân bằng không thể có:


Câu 12054 Thông hiểu

Hai lực cân bằng không thể có:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...