Hai lực có giá đồng quy có độ lớn ((F_1) = (F_2) = 10N ) có (( ((( overrightarrow F )_1),(( overrightarrow F )_2)) ) = (60^0) ). Hợp lực của hai lực này có độ lớn là:


Câu 12055 Vận dụng

Hai lực có giá đồng quy có độ lớn \({F_1} = {F_2} = 10N\) có \(\left( {{{\overrightarrow F }_1},{{\overrightarrow F }_2}} \right) = {60^0}\). Hợp lực của hai lực này có độ lớn là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức xác định hợp lực của hai lực thành phần: \(F = \sqrt {{F_1}^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}{\rm{cos}}\alpha } \)

Xem lời giải

...