Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào ?


Câu 12057 Vận dụng

Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng điều kiện của hợp lực: \(\left| {{F_1} - {F_2}} \right| \le F \le {F_1} + {F_2}\)

Xem lời giải

...