Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB. Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một thanh chống nằm ngang một đầu tì vào tường, còn đầu kia tì vào điểm B của dây như hình vẽ: Biết đèn nặng 4kg và dây hợp với tường một góc 30^0. Lực căng dây AB là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s^2


Câu 12061 Vận dụng

Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB. Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một thanh chống nằm ngang một đầu tì vào tường, còn đầu kia tì vào điểm B của dây như hình vẽ:

Biết đèn nặng $4kg$ và dây hợp với tường một góc $30^0$. Lực căng dây AB là bao nhiêu? Lấy $g = 10m/s^2$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Phân tích lực căng dây T thành 2 thành phần

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật

Xem lời giải

...