Vật rắn nằm cân bằng như hình vẽ, góc hợp bởi lực căng của dây là (150^0). Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết độ lớn lực căng của hai dây là 200N


Câu 12062 Vận dụng

Vật rắn nằm cân bằng như hình vẽ, góc hợp bởi lực căng của dây là ${150^0}$. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết độ lớn lực căng của hai dây là $200N$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tổng hợp hai lực căng dây

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật

Xem lời giải

...