Biểu thức nào sau đây diễn tả biểu thức của định luật II - Niutơn?


Câu 12065 Thông hiểu

Biểu thức nào sau đây diễn tả biểu thức của định luật II - Niutơn?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...