Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?


Câu 12068 Thông hiểu

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...