Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 12069 Thông hiểu

Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...