Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật có vú, phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 1207 Thông hiểu

Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật có vú, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

NST giới tính là loại NST có chứa gen quy định giới tính (có thể chứa các gen quy định tính trạng thường

Xem lời giải

...