Hai lực trực đối cân bằng là:


Câu 12070 Thông hiểu

Hai lực trực đối cân bằng là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...