Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:


Câu 12071 Thông hiểu

Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...