Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:


Câu 12072 Thông hiểu

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...