Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ


Câu 12073 Thông hiểu

Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng định luật III - Niutơn: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối: \({\overrightarrow F _{AB}} =  - {\overrightarrow F _{BA}}\)

Xem lời giải

...