Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật


Câu 12074 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức định luật II Niutơn \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

Xem lời giải

...