Khi vật chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ:


Câu 12075 Thông hiểu

Khi vật chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...