Một vật có khối lượng 4kg, dưới tác dụng của lực F thu được gia tốc 3m/(s^2). Đặt thêm vào vật một vật khác thì cũng lực ấy chỉ gây được gia tốc 2 m/(s^2). Khối lượng của vật đặt thêm vào là:


Câu 12086 Vận dụng

Một vật có khối lượng $4kg$, dưới tác dụng của lực F thu được gia tốc $3m/{s^2}$. Đặt thêm vào vật một vật khác thì cũng lực ấy chỉ gây được gia tốc $2 m/{s^2}$. Khối lượng của vật đặt thêm vào là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng định luật II Niutơn: \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

Xem lời giải

...