Chuyển động tròn đều là:


Câu 12130 Nhận biết

Chuyển động tròn đều là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...