Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?


Câu 12131 Thông hiểu

Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...