Chu kì của chuyển động tròn đều là:


Câu 12135 Nhận biết

Chu kì của chuyển động tròn đều là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...