Xét các tính chất sau đây của các phân tử:(I) chuyển động không ngừng. (II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy. (III) khi chuyển động va chạm với nhau. Hãy trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 sau:


Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Hãy trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 sau:

Câu 12181 Nhận biết

Các phân tử chất rắn, chất lỏng có cùng tính chất nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết về cấu tạo chất của chất khí

Xem lời giải


Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Hãy trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 sau:

Câu 12180 Nhận biết

Các phân tử khí có các tính chất nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lí thuyết cấu tạo chất

Xem lời giải


Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Hãy trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 sau:

Câu 12179 Nhận biết

Các phân tử khí lý tưởng có các tính chất nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử định nghĩa về khí lí tưởng

Xem lời giải

...