Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?


Câu 12183 Thông hiểu

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lí thuyết lực tương tác phân tử

Xem lời giải

...