Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn?


Câu 12184 Thông hiểu

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...