Trong các tính chất sau, tính chất nào không chỉ là của chất khí?


Câu 12185 Thông hiểu

Trong các tính chất sau, tính chất nào không chỉ là của chất khí?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết lực tương tác phân tử

Xem lời giải

...