Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng:


Câu 12186 Nhận biết

Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết phần III - Các công thức

Xem lời giải

...