Chon phương án đúng khi nói về các tính chất của chất khí


Câu 12187 Thông hiểu

Chon phương án đúng khi nói về các tính chất của chất khí


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lý thuyết các tính chất của chất khí

Xem lời giải

...