Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lý tưởng là không đúng?


Câu 12188 Thông hiểu

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lý tưởng là không đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...