Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo chất?


Câu 12189 Thông hiểu

Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo chất?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo chất

Xem lời giải

...