Số ((6,02.10^(23)) ) là:


Câu 12191 Nhận biết

Số \({6,02.10^{23}}\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lí thuyết các công thức xác định các đại lượng cơ bản của chất khí

Xem lời giải

...